หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 

 

 

 

 
 
 สร้างระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการให้พอเพียง การวางผังชุมชน ถนน ระบบคมนาคมที่เหมาะสม

ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พัฒนาการเรียนรู้ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร

สนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานสุขอนามัย และการป้องกันโรคติดต่อ

ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร

ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ส่งเสริมและพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน