หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

project
บริการประชาชน

Service
   
 
 
 
 

แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง ซ่อมแซมและรักษาสะพาน ท่อระบายน้ำ และถนน

แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

แนวทางขยายเขต ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า
 
 

จัดหา พัฒนา แหล่งน้ำ อุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
 
 


ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน

ส่งเสริมการเกษตร

ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
 


ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ

เพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารให้กับประชาชน

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด และเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

ด้านการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนา วัฒนธรรมและวันสำคัญ

ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

ส่งเสริมการศึกษา

การจัดการบริหารองค์การและบุคลากร
 
 

กระตุ้นจิตสำนึกให้กับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดหาสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจ

การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
 
 


การป้องกันโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ โรคไข้หวัดนก และโรคอื่นๆ

การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่ประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 044-056-041


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10