หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ คนในชุมชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีขนบธรรมเนียมประเพณีประจำถิ่น โดยประชาชนส่วนใหญ่จะยึดถือตามประเพณีดั้งเดิมซึ่งเกี่ยวกับชีวิตของคนไทย มีการทำบุญต่างๆ ตามความเชื่อที่สิบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ
 
 

วัด จำนวน 13 แห่ง

สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสีทอง จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100%
 
 
         

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (กศน.) จำนวน 1 แห่ง
 
 
         

ที่พักสายตรวจประจำตำบลซับสีทอง จำนวน 1 แห่ง