หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

project
บริการประชาชน

Service
 
คู่มือประชาชน
 
 

คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง


คู่มือสำหรับประชาชน งานการรับแจ้งขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง


คู่มือสำหรับประชาชน งานจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง


คู่มือสำหรับประชาชนงานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง


คู่มือสำหรับประชาชน งานจัดเก็บภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง


คู่มือสำหรับประชาชน งานจดทะเบียนพานิชย์ องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง


คู่มือสำหรับประชาชน งานการขออนุญาตติดตั้งประปา องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง


คู่มือสำหรับประชาชน งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง


คู่มือสำหรับประชาชน งานการขออนุญาตอกหนังสือรับรองออกเลขทะเบียนบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง


คู่มือสำหรับประชาชน งานการขอสนับสนุนนำ้เพื่อการอุปโภค บริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง

 
  (1)     2