หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

project
บริการประชาชน

Service
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2560 [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 [ 6 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 5 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)     2