หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

project
บริการประชาชน

Service
   
 
 
 
ราย ชื่อข้าราชการ พนักงาน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้รับพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) และประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประจำปี 2549 (5 ธันวาคม 2549) ตามราชกิจจานุเบกษาเล่ม 123 ตอนที่ 23 ข วันที่ 18 ธันวาคม 2549 20 ธ.ค. 2549
การประชุมชี้แจงนโยบายและพิจารณายุทธศาสตร์ของ สถ. (มท 0810.2/ว132) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 20 ธ.ค. 2549
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จ กรณีล่วงพ้นระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่กลับเข้ารับราชการ (มท 0803/ว2090) 20 ธ.ค. 2549
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (มท 0803/ว2089) 20 ธ.ค. 2549
แต่ง ตั้งผู้ประสานและตรวจสอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เพื่อบูรณะฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและการโยธาที่ได้รับความเสียหายจาก เหตุการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม ถึง 20 พฤศจิกายน 2549 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/64492) 19 ธ.ค. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2549 (ปริญญาโท) [รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ฯ] 19 ธ.ค. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2549 (ปริญญาตรี) [รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ฯ (ส่วนที่ 1)] [รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ฯ (ส่วนที่ 2)] 19 ธ.ค. 2549
การศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 1 19 ธ.ค. 2549
การเบิกหักผลักส่ง งบประมาณ 2550 (2549พ) ไปงบประมาณ 2550 (ด่วนมาก ที่ มท 0810.3/ว2094) 18 ธ.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2550 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 18 ธ.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 5 ปีงบประมาณ 2550 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 18 ธ.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2550 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 18 ธ.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 6 ปีงบประมาณ 2550 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 18 ธ.ค. 2549
การดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว6445) [ตัวอย่างแบบ อชย 2-3 และรายงานการจ่ายเงิน] 18 ธ.ค. 2549
การเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมชี้แจงนโยบายและพิจารณายุทธศาสตร์ของ สถ. (มท 0806/ว2092) 18 ธ.ค. 2549
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (มท 0803/ว2069) 15 ธ.ค. 2549
ประกาศกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อน ระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6ว) 15 ธ.ค. 2549
แนวทางการปฏิบัติการจิตวิทยา ปี 2550 (มท 0810.5/ว2079) 15 ธ.ค. 2549
ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี/รายงานการเงิน 12 ธ.ค. 2549
ขอ ความอนุเคราะห์ประสานไปยังสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ ระบุการรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรไว้ในระเบียบการรับสมัครเด็กเข้า เรียนของสถานศึกษา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว2058) 8 ธ.ค. 2549
<< หน้าแรก...     847      848      849      850     (851)     852      853      854      855     ....หน้าสุดท้าย >> 858
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 095-621-1077


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10