หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 


นายการุณย์ เคนรัง
ประธานสภา อบต.ซับสีทอง
 


นายบุญมี โนนทอง
รองประธานสภา อบต.ซับสีทอง


นายวิษณุ ตันวิเศษ
เลขานุการสภา อบต.ซับสีทอง
 
 


นายสุพรรณ์ พอกขุนทด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นางยุพา หอมเสด็
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นางบัวลอย ใหญ่สูง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายกรุงทอง นิลสมัคร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายโอสถ ศรีรัตน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายไสว กอสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายสมพงษ์ ชนภักดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นายประนม ยันสา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายอุทัย ดวงกุณา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9