หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 

 

 

 

 
 
 
 
พระราชบัญญัติการพัฒนาปฐมวัย พ.ศ. 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 61 
 
การยืนยันข่าวรัฐบาลยกเลิกโครงการอาหารกลางวันของ อปท. ไม่เป็นความจริง [ 27 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 32 
 
***ด่วนที่สุด*** ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) [ 27 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 78 
 
สำรวจข้อมูล อปท. กรณีที่มีโครงการฯ รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สถานะโครงการอยู่ระหว่างอุทธรณ์คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (กรมบัญชีีกลาง) [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 72 
 
การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 82 
 
**ด่วนที่สุด**เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด NISPA [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 128 
 
การรายงานผลการปลูกต้นไม้ตามโครงการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ.2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 111 
 
**ด่วนทีสุด** การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 77 
 
**ด่วนที่สุด**ขอเชิญร่วมเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการ“โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)” [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 54 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 411