หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 

 

 

 

 
 
 
 
แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 2 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 114 
 
ขอเลื่อนโครงการสัมมนาและขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองคต์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 84 
 
การสำรวจจุดติดตั้ง Free Wi-Fi ในพื้นที่ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 54 
 
แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการที่อยู่อาศัยของ ข้าราชการพลเรือนสามัญ [ 1 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 61 
 
**ด่วนที่สุด**การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 59 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนk เด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประเภทศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (SAR) ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 119 
 
การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ปี 2564 (PISA 2021) [ 1 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 47 
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสคร์ชาติไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับพื้นที่ [ 1 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 38 
 
**ด่วนที่สุด** แนวทางการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของถังขยะเปียก [ 1 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 51 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 411