หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

project
บริการประชาชน

Service
   
 

 

 

 

 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
ตำบลซับสีทอง ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบภูเขาแลนคา เดิมเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ แต่เนื่องจากเส้นทางการติดต่อกับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ไม่สะดวก ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการติดต่อกับงานราชการ ทำให้การปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปอย่างล่าช้า จึงได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์ กับอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 53 ก. ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 กำหนดให้เปลี่ยนเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์กับอำเภอเมืองชัยภูมิ โดยโอนตำบลซับสีทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ไปขึ้นกับอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป
 
 
ตำบลซับสีทอง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ห่างด้านทิศเหนือสุดของอำเภอเมืองชัยภูมิ ห่างจากอำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นระยะทาง 40 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 176.3 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 110,187.5 ไร่
 

 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.สระโพนทอง และ ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ท่ามะไฟหวาน ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
ต.ภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ้านเดื่อ และ ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ  
 
 
 
 
ตำบลซับสีทองมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบภูเขา เนินเขา และที่ ลาดชัน มีป่าโปร่ง และลำห้วยหลายสาย ความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 450 เมตรประชาชนส่วนใหญ่ทำการเกษตร และอาศัยน้ำฝน ในการใช้ ทำนา ทำไร่ และทำสวน แต่ในช่วงฤดูแล้ง มักจะเจอปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำไร่ และเลี้ยงปลากระชัง สามารถทำได้ปีละ 1 ครั้งตามฤดูการ อาศัยแหล่งน้ำฝนตามธรรมชาติ ส่วนที่เหลือ ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้าง นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง ยังให้การสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีงานทำสร้างรายได้เสริมนอกฤดูการผลิต ส่งผลให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากหญ้าตามนโยบายรัฐบาล
 

 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,956 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 2,984 คน คิดเป็นร้อยละ 5