ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 


นายวิษณุ ตันวิเศษ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ พะโค

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นายสุชาติ กระแสกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ พะโค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวศศิพิมล เจริญวัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางณัชชา แก้วสุวรรณ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวภัคษิรภา ภัชระพรกูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายประสิทธิ์์ ชาลีกุล
พนักงานตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ(คนสวน)